Vedenie klubu

Kto nás manažuje

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka Bratislava riadi skupina dobrovoľníkov z radov rodičov, trénerov a sympatizantov klubu, basketbalových i mimobasketbalových nadšencov, ktorí vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu, vytvárajú, riadia a rozvíjajú komunitné a športové smerovanie MBK Karlovka.

Vedenie OZ MBK pracuje v zložení

Predseda klubu - výboru: Jozef Toth Vaňo
Členovia výboru: Štefan Krištof, Anice Demák, Rudolf Neumar, Marko Mižičko, Jana Pukančíková
Šéftréner mládeže: Peter Ivanovič

Poslanie klubu:  ( Prečo sme tu ? )

Mládežnícky basketbalový klub, ktorý sa komplexne stará najmä o mládež, po športovej výchovnej,  spoločenskej, osobnostnej i vzdelávacej stránke.

Vízia klubu : ( Kam to chceme dotiahnuť?)

Moderný, komunitný basketbalový klub, rešpektovaný doma i v zahraničí,  systematicky fungujúci vo všetkých vekových a výkonnostných kategóriách hráčov, trénerov a športových priaznivcov, ktorý zabezpečuje na vrcholovej, výkonnostnej i rekreačnej úrovni športový prípravu, výchovu a rozvoj osobnosti mladých športovcov, prostredníctvom princípov kolektívneho športu basketbal.

Strategický cieľ klubu:

Dosiahnuť dominantné postavenie medzi basketbalovými klubmi v Bratislave i na Slovensku.

 • A: Postavením v rankingu klubov v rámci SR, podľa metodiky SBA.
 • B: Postavením v rankingu klubov v rámci SR, podľa počtu reprezentantov.
 • C: Postavením v rankingu klubov rámci SR, podľa početnosti členskej základne.

Chceme ho dosiahnuť naplnením zadefinovaných  dlhodobých cieľov, rozdelených do 4 OBLASTÍ FUNGOVANIA KLUBU:  

 • A: ŠPORTOVÁ OBLASŤ,
 • 1. Dobudovať plnú a pevnú mládežnícku basketbalovú pyramídu od prípraviek, cez minibasketbal, žiacke, dorastenecké kategórie i doplnkové seniorské kategórie.
  2. Vychovávať hráčov, ktorí budú reprezentovať SR v každej mládežníckej kategórii a budú atraktívni pre seniorský A team.
  3. Umožniť odchovancom klubu, študentom a vybraným slovenským hráčov hrať najvyššiu súťaž.
  4. Zabezpečiť medzinárodnú konfrontáciu primerane vo všetkých vekových kategóriách, špeciálne v kategóriách U14, U16, U18, U20 s ohľadom na výchovu reprezentantov.
 • B: TRÉNERSKO - METODICKÁ OBLASŤ,
 • 1. Dobudovať ambiciózny, vzdelaný, odborný, perspektívny trénerský team, ktorí zabezpečí vybudovanie plnohodnotnej pyramídy a implementáciu klubovej metodiky a výchovu hráčov.
  2. Dopracovať klubovú tréningovú metodiku pre všetky vekové kategórie, s ktorou budú stotožnení všetci tréneri v klube.
 • C: OBLASŤ KLUBOVÉHO MANAŽMENTU,
 • 1. Vybudovať aktívne fungujúce interné organizačné štruktúry klubu, fungujúce samostatne formou odborných sekcií: rád
  2. Zabezpečiť primeranú propagáciu klubu navonok i do vnútra.
  3. Zabezpečiť adekvátnu podporu a servis pre talentovaných hráčov, ktorých máme v klube, resp. ktorých chceme získať z iných klubov.
  4. Získať priaznivcov, fanúšikov, podporovateľov basketbalu z radov, rodičov, partnerov, či miestnych komunít.
 • D: OBLASŤ FINANCOVANIA KLUBU
 • 1.Zabezpečiť stabilný model dlhodobého financovania klubu MBK Karlovka Bratislava